Bước 1: Tạo tài khoản mới (1)

bước 1

Bước 2: Đăng nhập tài khoản (2)

bước 2

Bước 3: Điền mã giảm giá

    • Nhập mã giảm giá (3)
    • Ấn nút áp dụng (4)

bước 3

- Hủy mã giảm giá(5)

bước 4