Hệ thống thanh toán thẻ trên website www.yvesrocher.vn được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
YVES ROCHER cam kết rằng các phần mềm chương trình liên quan đến dịch vụ thanh toán trực tuyến, các tài liệu, thông tin bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin về chủ thẻ như tên, địa chỉ, số thẻ, thông tin về giao dịch thẻ và/hoặc các tài liệu, thông tin khác về VCB, OnePAY và các đối tượng được VCB và OnePAY cấp phép mà YVES ROCHER có được hoặc biết được trong quá trình cung cấp hàng hoá, dịch vụ là những thông tin mật. YVES ROCHER cam kết bảo mật và lưu giữ an toàn các tài liệu, thông tin này trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình với sự nghiêm túc cao nhất nhằm tránh các đối tượng khác sử dụng những thông tin này để thực hiện những hành vi giả mạo hoặc vi phạm pháp luật.
YVES ROCHER và các đối tác cổng thanh toán cam kết không sử dụng các thông tin mật liên quan đến các điều khoản Hợp đồng, tình hình kinh doanh và các thông tin khác mà YVES ROCHER và các đối tác cổng thanh toán chia sẻ trong quá trình hợp tác cho lợi ích riêng của mình và/hoặc để lộ thông tin mật cho một bên nào khác trừ khi có sự đồng ý của YVES ROCHER và các đối tác cổng thanh toán còn lại và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Trong trường hợp có sự tiết lộ những thông tin mật từ phía bên nào, bên đó phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho YVES ROCHER và các đối tác cổng thanh toán còn lại do việc tiết lộ thông tin đó gây ra.
YVES ROCHER và các đối tác cổng thanh toán đồng ý cho phép bên còn lại cung cấp tên, biểu tượng, địa điểm và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình trên website, trong danh sách khách hàng/đối tác và trên các ấn phẩm quảng cáo, các tờ hướng dẫn giới thiệu dịch vụ và những tài liệu khác liên quan tới dịch vụ hợp tác trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này.
Khi VCB xét thấy hợp lý và/hoặc đề phòng trước các hành động giả mạo, VCB được quyền và YVES ROCHER cam kết đồng ý để VCB tiết lộ cho YVES ROCHER và các đối tác cổng thanh toán liên quan khác thông tin về YVES ROCHER mà không yêu cầu bất cứ sự bồi thường hoặc đền bù thiệt hại nào từ phía VCB do việc tiết lộ thông tin nói trên.
YVES ROCHER và các đối tác cổng thanh toán cam kết không tiết lộ thông tin trực tiếp và/hoặc gián tiếp về các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng này và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) của Hợp đồng này cho bất kỳ một bên nào khác trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật.