Cách Yêu Cầu Xóa Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn
Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cung cấp cho bạn quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn yêu cầu xóa dữ liệu của mình khỏi hồ sơ của chúng tôi, vui lòng tuân theo các bước sau:

1. Liên Hệ Với Chúng Tôi:
Gửi email đến cs.vietnam@yrnet.com với tiêu đề "Yêu Cầu Xóa Dữ Liệu". Vui lòng sử dụng địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn hoặc cung cấp đủ thông tin để chúng tôi có thể xác định dữ liệu của bạn.
2. Bao Gồm Thông Tin Cần Thiết:
Trong email của bạn, bạn cần thể hiện rằng bạn đang yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Bao gồm tên đầy đủ của bạn, tên người dùng (nếu có), và bất kỳ thông tin khác liên quan nào giúp chúng tôi xác minh danh tính và xác định dữ liệu của bạn trong hệ thống của chúng tôi.
3. Quy Trình Xác Minh:
Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo an ninh cho dữ liệu của bạn, chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi xử lý yêu cầu xóa. Điều này có thể bao gồm việc yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung hoặc xác nhận một số chi tiết.
4. Xác Nhận Việc Xóa:
Khi danh tính của bạn được xác minh, chúng tôi sẽ tiến hành xóa dữ liệu của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận khi quá trình xóa hoàn tất.


Ngoại Lệ 
Vui lòng lưu ý rằng một số dữ liệu có thể được miễn nhiệm khỏi yêu cầu xóa nếu cần thiết để tuân thủ pháp luật, phát hiện các sự cố an ninh, bảo vệ chống lại hoạt động gian lận hoặc bất kỳ mục đích kinh doanh hợp lệ nào khác.