• Người điều hành

Trang này được điều hành bởi Công Ty TNHH Botanical Cosmetic (Botanical Cosmetic Ltd) với địa chỉ đăng ký tại Số 322, Điện Biên Phủ, P. 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

• Mục đích của trang web

Mục đích của trang này nhằm cung cấp cho bạn thông tin về việc kinh doanh của Yves Rocher Vietnam, những sản phẩm, cửa hàng, những chiến dịch mà chúng tôi ủng hộ và những hoạt động chúng tôi thực hiện.

• Khả năng truy cập trang web

Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trang web này. Tuy nhiên vì những lý do kỹ thuật nằm ngoài sự kiểm soát, Chúng tôi sẽ không bảo đảm rằng bạn có thể truy cập được vào trang này bất cứ lúc nào.

• Thông tin trên trang web

Thông tin trên trang này chỉ nằm mục đích thông tin thông thường. Nó không nhằm vào bất cứ mục đích cụ thể nào và cũng không có sự đại diện hoặc bảo đảm nào cho sự chính xác và đầy đủ.

• Sản phẩm và dịch vụ sẵn có

Không phải bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được tham khảo trên trang này đều được cung cấp và bán và cũng không có nghĩa là sản phẩm hay dịch vụ luôn có sẵn ở tất cả các nước hoặc tên và thông tin về sản phẩm trong cửa hàng ở địa phương giống như những gì được nói trong trang này.

• Quyền sở hữu các tài liệu trên trang web

Nói cách khác, Công Ty TNHH Botanical Cosmetic là pháp nhân sở hữu tất cả bản quyền, quyền chỉnh sửa cơ sở dữ liệu và nội dung trang web. Bạn không được xuất bản, phân phối, trích lượt, tái sử dụng hoặc sao chép bất kỳ phần nào của trang trong bất kỳ hình thức nào (bao gồm việc sao chép hay lưu trữ trong bất kỳ phương tiện điện tử nào) khác với chứng nhận sử dụng giới hạn được trình bày trong thông báo về bản quyền hoặc được thừa nhận bởi Copyright Designs and Patents Act 1988 hoặc Copyright and Rights in Databases Regulations 1997 hoặc bất kì quy định pháp luật được áp dụng ở đất nước của bạn.

• Nhãn hiệu thương mại

Tất cả tên nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ được sử dụng trong trang này là nhãn hiệu thương mại, hay nói cách khác là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Công Ty TNHH Botanical Cosmetic. Bạn không được phân phối sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ hoặc tham khảo nhằm sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nhãn hiệu thương mại, tên thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công Ty TNHH Botanical Cosmetic hoặc chủ của những nhãn hiệu thương mại, tên thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ.

• Những liên kết bên ngoài

Chúng tôi cung cấp sự liên kết với những trang web khác mọi lúc. Những liên kết này được cung cấp nhằm mang đến sự thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không chứng thực và không chịu trách nhiệm đối với nội dung trong những trang web này, khả năng truy cập vào những trang web này và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự tổn thất và mất mát của bạn khi truy cập vào những trang web này. Bạn phải chịu tất cả những rủi ro nếu bạn quyết định truy cập vào những trang web này.

• Chối bỏ việc bảo đảm và trách nhiệm

Đối với phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi luật, tất cả sự bảo đảm (biểu hiện hoặc ẩn ý) đối với trang này, nội dung và việc sử dụng của bạn sẽ bị loại trừ. Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi, luật pháp cho phép chúng tôi loại trừ tất cả trách nhiệm với bạn trong việc bạn sử dụng trang web.

• Sửa đổi điều khoản

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản này mà không cần thông báo với bạn mọi lúc. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực mỗi khi các điều khoản chỉnh sửa đã được đăng trên trang web.

• Luật áp dụng

Các Điều khoản này bị chi phối và sẽ được hiểu theo qui định của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chịu sẹ xét xử của Tòa án Việt Nam.